31.10.2023

ВАЖНО ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

29.10.2023

Съобщение

1. Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че СИК следва да изготви протокол, в който да се отрази броят на установените бюлетини без фабрични номера. Секционната избирателна комисия да отдели тези бюлетини и да ги опакова в отделен пакет с надпис "Бюлетини без фабрични номера".

2. Когато след приключване на гласуването се установи, че е гласувано с такива бюлетини, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УКАЗВА на секционните избирателни комисии следното:

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

27.10.2023

ПРОВЕРКА НА ПРОТОКОЛИ в СИК

17.10.2023

Съобщение

ОИК Балчик Ви уведомява, че определените секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр. Балчик, както следва:

Избирателна секция

Място за гласуване

Адрес на СИК

1

080300001

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

2

080300002

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в град Балчик могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел ГРАО: 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 до 18.00 часа в изборния ден - 29.10.2023 г.
Избирателите с увредено зрение или със затруднения в другите населени места на територията на община Балчик ще гласуват в образуваните секции в съответното населено място.
Предвид необходимостта от провеждане на разяснителна кампания за предстоящите избори, достъпна за всички, Ви информираме, че на сайта на община Балчик се намира информация и ВИДЕОКЛИП на Български жестов език с разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

14.10.2023

Съобщение за представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

ОИК–Балчик уведомява, че партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Регистрацията се извършва в ОИК в срок до 17:00 ч. на 28.10.2023 г. включително. и се извършва съгласно Решение 2664-МИ/13.10.2023 г. на ЦИК.
Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

30.09.2023

Съобщение

 

1. ОИК Балчик уведомява всички представители на политически партии и коалиции, които имат участие в съставите на СИК, че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на електронен носител (e-mail: [email protected]). Използвайте приложения образец: таблица-образец в EXCEL формат


2. ОИК Балчик уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за местни избори,насрочени на 29.10.2023 г. 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането трябва да е подадено не по-късно от 14 дни преди изборния ден /14.10.2023 г./ до кмета на общината/кметството/кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ (Приложение № 13-МИ) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към шест месеца преди датата на произвеждане на изборите - 28.04.2023 год.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

06.10.2023

Съобщение за застъпници и заместващи застъпници на кандидатите

ОИК –Балчик уведомява, че застъпници и заместващи застъпници на кандидатите  в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се регистрират от ОИК в срок до 17:00 ч. на 28.10.2023г. включително. Регистрацията на застъпници и заместващи застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.

 • Регистрацията на застъпниците се извършва от Общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа). Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция и инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
 • Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. Препоръчително е изпращането на файла от техническия носител по ел. поща на ОИК-Балчик- [email protected].
 • Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния
 • След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 78-МИ от изборните книжа)..
 • Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по горе описания ред допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 • Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа)подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023 г. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник
02.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

 

№ секция Адрес на секция Населено място Избира кмет
на кметство
с машинно гласуване

Видео-

заснемане

080300001 ГР. БАЛЧИК, ТИЦ "Мелницата", пл. "Кап. Георги Радков" №1 гр.Балчик   да да
080300002 ГР. БАЛЧИК, ТИЦ "Мелницата", пл. "Кап. Георги Радков" №1 гр.Балчик   да да
080300003 ГР. БАЛЧИК, СУ "Хр. Ботев", ул. "Черно море" №40 гр.Балчик   да да
080300004 ГР. БАЛЧИК, СУ "Хр. Ботев", ул. "Черно море" №40 гр.Балчик   да да
080300005 ГР. БАЛЧИК, СУ "Хр. Ботев", ул. "Черно море" №40 гр.Балчик   да да
080300006 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хр. Ботев" №6 гр.Балчик   да да
080300007 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Антим I", ул. "Дунав" №16 гр.Балчик   да да
080300008 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Антим I", ул. "Дунав" №16 гр.Балчик   да да
080300009 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хр. Ботев" №6 гр.Балчик   да да
080300010 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хр. Ботев" №6 гр.Балчик   да да
080300011 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Антим I", ул. "Дунав" №16 гр.Балчик   да да
080300012 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Хр. Ботев" №6 гр.Балчик   да да
080300013 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Антим I", ул. "Дунав" №16 гр.Балчик   да да
080300014 ГР. БАЛЧИК, ОУ "Антим I", ул. "Дунав" №16 гр.Балчик   да да
080300015 ГР. БАЛЧИК, МБАЛ, ул. "Д-р Златко Петков" №34 гр.Балчик      
080300016 С. БЕЗВОДИЦА, Клуб, ул. "Девета" №7 с.Безводица Безводица   да
080300017 С. БОБОВЕЦ, Клуб, ул. "Първа" №6 с.Бобовец Бобовец   да
080300018 С. ГУРКОВО, бившо училище, ул. "Възход" №1 с.Гурково Гурково да да
080300019 С. ДРОПЛА, Клуб РПК, ул. "Стара планина" №1 с.Дропла Дропла   да
080300020 С. ДЪБРАВА, Клуб, ул. "Първа" №22 с.Дъбрава Дъбрава   да
080300021 С. ЗМЕЕВО, Клуб, ул. "Искър" №38 с.Змеево Змеево   да
080300022 С. КРАНЕВО, Физьорски салон, ул. "Черно море" №7Б с.Кранево Кранево да да
080300023 С. КРЕМЕНА, Клуб, ул. "Първа" №13 с.Кремена Кремена   да
080300024 С. ЛЯХОВО, Клуб, ул. "Първа" №14 с.Ляхово Ляхово да да
080300025 С. ЦАРИЧИНО, Клуб, ул. "Девета" №31 с.Царичино Царичино   да
080300026 С. ОБРОЧИЩЕ, СОУ "Хр. Смирненски", ул. "Мусала" №1 с.Оброчище Оброчище да да
080300027 С. ОБРОЧИЩЕ, СОУ "Хр. Смирненски", ул. "Мусала" №1 с.Оброчище Оброчище да да
080300028 С. РОГАЧЕВО, Клуб, ул. "Лозар" №22 с.Рогачево Рогачево   да
080300029 С. ПРЕСПА, Читалище, ул. "Седма" №12 с.Преспа Преспа   да
080300030 С. СЕНОКОС, Клуб, ул. "Девети септември" №53 с.Сенокос Сенокос да да
080300032 С. СОКОЛОВО, НЧ "Просвета", ул. "Кирил и Методий" №57 с.Соколово Соколово да да
080300033 С. СТРАЖИЦА, Клуб, ул. "Четвърта" №5 с.Стражица Стражица да да
080300034 С. ТРИГОРЦИ, Клуб, ул. "Втора" №14 с.Тригорци     да
080300035 С. ХРАБРОВО, Клуб, ул. "Първа" №13 с.Храброво     да
080300036 С. ЦЪРКВА, Клуб, ул. "Втора" №5А с.Църква Църква   да
080300039 ГР. БАЛЧИК, СУ "Хр. Ботев", ул. "Черно море" №40, подвижна секция гр.Балчик Дропла, Оброчище, Рогачево, Сенокос, Царичино    

 

27.09.2023

Съобщение

ОИК приема документи всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 14.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС

 • № 194-МИ / 08.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС

 • № 193-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА

всички решения