19.10.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще бъде на 20.10.2019 г. от 17:00 часа.

12.10.2019

Съобщение

За избиратели с физически увреждания са определени следните избирателни секции с рампи, които са най подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик"

СИК №14 - Ч-ще „Васил Левски"

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.,

За хо­ра­та, ну­ж­да­е­щи се от по­мощ за прид­ви­ж­ва­не до из­би­ра­тел­ни­те се­к­ции от гр. Бал­чик, в де­ня на из­бо­рите е оси­гу­рен де­жу­рен ав­то­мо­бил. Ну­ж­да­е­щи­те се ще мо­гат до по­да­ват за­я­в­ки от 7.00 до 19.00 часа на де­жур­ни те­ле­фо­ни: 057971055 и 057971071 в от­дел "ГРАО" в Об­щи­на­та. Прилага се документ от ТЕЛК/НЕЛК.

08.10.2019

Съобщение

ОИК Балчик уведомява Кмета на Община Балчик, политичесните партии и коалиции, членове на СИК (секционните избирателни комисии), че на 21.10.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в читалище "П.Хилендарски - 1873 г." гр. Балчик, ще се проведе обучение на СИК от Общинската избирателна комисия. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация, РУ  на МВР гр. Балчик, Албена и Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението гр. Балчик.

02.10.2019

Съобщение

ОИК Балчик уведомява всички представители на политически партии и коалиции, участващи в разпределението на местата в секционните избирателни комисии, че могат да подават замяна на вече назначени членове на СИК, на хартиен и на магнитен носител.
Използвайте приложения образец: таблица-образец в EXCEL формат

-----

ОИК Балчик уведомява, че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Балчик на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/

още съобщения

Календар

Решения

  • № 90 / 20.10.2019

    относно: Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 89 / 17.10.2019

    относно: Постъпила жалба с вх. №59/17.10.2019 г.

  • № 88 / 17.10.2019

    относно: Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения